Zedník

Kód a název oboru: 36-67-H/01 Zedník
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělání: 3 roky denní formy vzdělávání
Absolvent oboru Zedník je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách. Dále může plnit pracovní úkoly při výkonu speciálních prací, jako je dodatečné zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, práce sádrokartonářské, obkladačské a kladačské.
Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:

  • zdít zdiva z různých druhů materiálů, betonovat monolitické konstrukce, montovat vodorovné i svislé konstrukce
  • provádět povrchové úpravy, tepelné izolace a hydroizolace
  • osazovat výrobky přidružené stavební výroby a provádět práce při přestavbách budov
  • číst techickou dokumentaci pozemních staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty
  • provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu
  • postavit a demontovat lehké lešení, které nevyžaduje speciální školení, podle platných bezpečnostních předpisů
  • volit správný technologický a pracovní postup zednických a betonářských prací podle prováděcích výkresů
  • používat materiálové a technické normy, orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Pořadí žáků bude stanoveno podle výsledů z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku povinné školní docházky s přihlédnutím k výstunímu hodnocení z posledního ročníku ZŠ.
Na přihlášce ke vzdělávání je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání.