Tesař

Kód a název oboru: 36-64-H/01 Tesař
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělání: 3 roky denní formy vzdělávání
Absolvent oboru Tesař se po příslušné praxi uplatní ve stavebních firmách. Bude schopen provádět základní tesařské práce na pozemních stavbách např. zhotovovat bednění betonových konstrukcí, vázat a montovat tesařské konstrukce střech včetně osazování střešních oken, zhotovovat konstrukce dřevěných pozemních staveb a pomocné tesařské konstrukce (roubení, podskružení, lešení apod.)
Seznámí se také se základními činnostmi souvisejících oborů pokrývač a klempíř. Absolvent si vytvoří základní předpoklady pro budoucí uplatnění v živnostenském podnikání.
Žák je vzdeláván tak, aby byl schopen:

 • číst technickou dokumentaci staveb a zhotovovat jednoduché stavební výkresy a náčrty a výkresy tesařských konstrukcí s použitím materiálových a technických norem
 • provádět jednoduché výpočty spotřeby materiálu
 • ručně opracovat a strojně obrábět dřevo
 • volit správný technologický a pracovní postup tesařských prací podle prováděcích výkresů
 • provádět základní tesařské práce – rozměřovat, zakládat, vázat a montovat jednoduché tesařské konstrukce podle prováděcího výkresu, adaptovat narušené tesařské konstrukce
 • rozeznat vady dřeva
 • volit vhodné ochranné prostředky proti biotickým škůdcům dřeva a povětrnostmím vlivům a požáru

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Pořadí žáků bude stanoveno podle výsledů z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku povinné školní docházky s přihlédnutím k výstunímu hodnocení z posledního ročníku ZŠ.
Na přihlášce ke vzdělávání je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání.
Pro tento obor nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

 • nemocemi pohybového ústrojí znemožňující práci ve vynucené poloze, dlouhé stání a středně velkou zátěž
 • chronickými a alergickými onemocněními dýchacích cest
 • prognosticky závažnými onemocněními srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž
 • záchvatovými a kolapsovými stavy, epilepsií subkompensovanou a dekompensovanou (při práci ve výškách)
 • poruchami prostorového vidění