Strojní mechanik

Kód a název oboru: 23-51-H/01 Strojní mechaník
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělání: 3 roky denní formy vzdělávání
Absolvent oboru Strojní mechanik najde uplatnění zejména v odvětví kovozpracující výroby, v oblastech výroby strojů a zařízení či ocelových konstrukcí.
Žáci se budou moct uplatnit ve velkých, středně velkých i malých firmách při vykonávání odborných prací ve výrobě strojů a zařízení, výrobě zámečnických součástí, výrobků nebo kovových konstrukcí, při opravě a provádění údržby strojů a zařízení, při svařování a žezání materiálů, při obsluze strojních zařízení a provádění renovace strojů a zařízení. Uplatnit se budou moci rovněž v oblasti výrobní kontroly, přpadně i v oblasti kontorly jakosti výrobků, ekonomiky, obchodu a logistiky. V uvedených oblastech se upaltní jak v pozici zaměstnance, tak v pozici zaměstnavatele při výkonu vlastních podnikatelských aktivit.
Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:

  • zhotovit v požadované kvalitě součásti strojů, zařízení a zámečnické výroby
  • provádět opravy a renovace
  • provádět montáž výrobků
  • provádět osazování výrobků v objektech
  • ovládat pracovní činnosti v oblasti obchodování a logistiky
  • orientovat se v příslušných technických normách a předpisech a dodržovat je
  • pracovat s návrhy a technickou dokumentací – číst technické výkresy a schémata, znázorňovat formou náčrtu a technického výkresu skutečný tvar jednoduchého výrobku nebo jeho součástí a mít představu o vztahu mezi skutečným tvarem výrobku nebo jeho součástí a zobrazením
  • využívat základní počítačové aplikace
  • orientovat se v základních a pomocných materiálech používaných ve strojírenské výrobě, jejich vlastnostech a možnostech použití

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Pořadí žáků bude stanoveno podle výsledů z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku povinné školní docházky s přihlédnutím k výstunímu hodnocení z posledního ročníku ZŠ.
Na přihlášce ke vzdělávání je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání.