Karosář

Kód a název oboru: 23-55-H/02 Karosář
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělání: 3 roky denní formy vzdělávání
Absolvent oboru Karosář najde uplatnění zejména při opravách karosérií a skříní vozidel a jejich mechanizmů, montáží jejich příslušenství a vybavení, seřizování poloh jejich pohybových částí, zasklívání oken, drobných opravách lakování karosérií a nátěrů spodků vozidel. Uplatní se také při výrobě karosérií, skříní vozidel a při jejich ošetřování.
Žák je vzděláván tak, aby:

 • četl technické výkresy
 • pořizoval jednoduché náčrty a výpočtem stanovil spotřebu materiálu
 • rozluišoval základní druhy materiálu a respektoval při zpracování jejich mechanické a technologické vlastnosti, volil spojovací součásti, spojovací a pomocné materiály
 • vykonával veškeré základní operace při ručním tváření a spojování plechů
 • pracoval na základních druzích klempířských strojů
 • pájel na měkko
 • prováděl základní nátěry
 • svařoval plamenem, řezal kyslíkem, pájel na tvrdo, svařoval elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2
 • samostatně realizoval střední opravu karosérie
 • zasklíval okna karosérií a skříní do těsnících profilů i lepením
 • seřizoval mezery dveří, vík a kapot a kontroloval jejich těsnost
 • seřizoval a opravoval mechanismy uzavírání vík, oken a dveří

Součástí vzdělávání je i získání řidičského oprávnění skupiny B a svářečských certifikátů v rozsahu kurzů ZK 135 W01 a ZP 311-2W01.
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Pořadí žáků bude stanoveno podle výsledů z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku povinné školní docházky s přihlédnutím k výstunímu hodnocení z posledního ročníku ZŠ.
Na přihlášce ke vzdělávání je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání.