Instalatér

Kód a název oboru: 36-52-H/01 Instalatér
Stupeň vzdělávání: stžední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzděláváni: 3 roky denní forma vzdělávání
Absolvent oboru Instalatér je připraven provádět montáž, opravy a údržbu vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení a plynu, včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů. Současně je připraven provádět veškeré přípojky. Uplatní se při montážích rozvodů vzduchotechniky. Všechny tyto odborné práce provádí v objektech bytové, občanské, popřípadě průmyslové výstavby.
Žák je vzděláván tak, aby:

  • četl technickou dokumentaci, orientoval se v ní
  • zhotovoval jednoduché stavební výkresy a náčrty
  • prováděl nové instalační rozvody včetně zařizovacích předmětů
  • prováděl opravy a renovace starých instalačních rozvodů
  • ovládal pracovní činnosti v oblasti obchodování a logistiky
  • orientoval se v příslušných technický normách a předpisech a dodržoval je
  • využíval základní počítačové aplikace
  • používal a orientoval se v materiálech s ohledem na jejich vlastnosti a oblasti použití
  • obsluhoval a seřizoval stroje a zařízení používané v oboru a prováděl běžnou údržbu nástrojů a zařízení

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Pořadí žáků bude stanoveno podle výsledů z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku povinné školní docházky s přihlédnutím k výstunímu hodnocení z posledního ročníku ZŠ.
Na přihlášce ke vzdělávání je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání.