Elektrikář

Kód a název oboru: 26-51-H/02 ELEKTRIKÁŘ – silnoproud
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělání: 3 roky denní formy vzdělávání
Absolvent oboru Elektrikář je po přiměřené době zapracování připraven k výkonu náročných prací na rozvodech elektrické energie a obytných a průmyslových objektech, montáží, údržbě a opravách elektrických zařízení souvisejících s povoláním provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních přístrojů.
Po zvýšení kvalifikace praxí může zastávat funkce technicko – hospodářských pracovníků, revizního technika, vedoucího provozovny apod. Dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti montáže, údržby a oprav elektrických zařízení.
Žák je vzděláván tak, aby byl schopen:

  • číst technickou dokumentaci, orientovat se v ní
  • provádět opravy a renovace starých elekroinstalací
  • dělat nové rozvody a montáž výrobků
  • provádět osazování výrobků v objektech
  • ovládat pracovní činnosti v oblasti kontroly a jakosti výrobků při použití vhodné měřící techniky
  • ovládat pracovní činnosti v oblasti obchodování a logistiky
  • orientovat se v příslušných technických normách a předpisech a dodržovat je
  • pracovat s návrhy a technickou dokumentací – číst technické výkresy a schémata, znázorňovat graficky formou náčrtu a technického výkresu skutečný tvar jednoduchého výrobku, nebo jeho součástí a mít představu o vztahu mezi skutečným tvarem výrobku a zobrazením
  • využívat základní počítačové aplikace
  • obskuhovat a seřizovat stroje a zařízení používané v oboru a provádět běžnou údržbu nástrojů a zařízení

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Žák také skládá zkoušku z vyhlášky 50/78 sb paragraf 5.
Obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Pořadí žáků bude stanoveno podle výsledů z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku povinné školní docházky s přihlédnutím k výstunímu hodnocení z posledního ročníku ZŠ.
Pro tento obor nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména prognosticky závažným a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndromů a kolapsovými stavy. Žáci se totiž nevyhnou praktické výuce ve výškách, s rotujícími stroji a podobným nářadím. Ke studiu oboru Elektrikář pro silnoproud je proto nutné potvrzení lékaře o zdravitní způsobilosti.