Autoelektrikář

Kód a název oboru: 26-57-H/01 Autoelektrikář
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělání: 3 roky denní formy vzdělávání
Obsolvent oboru Autoelektrikář najde uplatnění zejména v autoopravárenství se zaměřením na elektrická zařízení motorových vozidel, v autoservisech, ve stanicích technických kontrol a stanicích měření emisí, při provádění montáží, demontáží, při obsluze diagnostických zařízení apod. Součástí vzdělávání je i získání řidičského oprávnění skupiny C.
Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby jeho absolvent mohl po příslušné praxi provádět nejnáročnější opravy elektroinstalace silničních motorových vozidel, popřípadě navrhovat jejich speciální úpravy, samostatně stanovovat pracovní postup oprav apod.
Žák je vzděláván tak, aby:

 • vykonával údržbu a opravy elektrotechnického příslušenství motorových vozidel, rozuměl konstrukci a funkci těchto zařízení
 • podle technické dokumentace vyhledal závady vzniklé v provozu a stanovil způsob jejich odstranění
 • používal podle vlastní volby montážní prostředky i měřící a diagnostickou techniku
 • samostatně četl a používal technickou dokumentaci, kreslil náčrty a schémata jednotivých součástí a elektrotechnických obvodů
 • orientoval se v jednotlivých oblastech elektrotechniky
 • měl přehled o elektrických strojích, přístrojích a elektrických zařízeních
 • měl základní poznatky o materiálech používaných v elektrotechnice, elektrických a elektronických součástkách a obvodech
 • ovládal základní práce ručního zpracování kovů a základní elektroinstalační práce, montážní práce, údržbu na elektrických strojích a zařízeních včetně odstranění jednodušších závad
 • byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem
 • byl schopen vykonávat profesní činnost ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice
 • prováděl funkční zkoušky agregátů, popř. jízdní zkoušky opravených vozidel
 • byl schopen vést požadovanou dokumentaci a vypracovat předepsaný záznam o provedené opravě, seřízení apod.

Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Obor je určen pro žáky a další uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku a podmínky přijímacího řízení. Pořadí žáků bude stanoveno podle výsledů z I. a II. pololetí 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku povinné školní docházky s přihlédnutím k výstunímu hodnocení z posledního ročníku ZŠ.
Na přihlášce ke vzdělávání je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a výkonu povolání.